Deklaracja dostępności

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 1 lutego 2021 o 12:47:37. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Wstęp

Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://santok.biuletyn.net/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• wersję kontrastową;
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
• wyróżnienie odnośników
• widoczny fokus

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Krawczyk, projekty@goksantok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 887 101 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok, tel: +48 887 101 361
Miejsca parkingowe: przed budynkiem
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami oraz jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
– napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
– wysłanie maila na adres: goksantok@gmail.com

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
1 lutego 2021 o 12:47:37Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <h1 class="h1-tytul aktualnosci-tytul"><span style="font-size: 16px;">Wstęp</span></h1>  Dodano: <h2 class="informacje_ tytul">Wstęp</h2>
Skasowano: <div class="artykuly"><article class="artykul-tlo aktualnosci-tlo">  
Skasowano: <div class="aktualnosci-tresc">  
Skasowano: <div class="tresc">  
Skasowano: <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku</span>  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <span id="a11y-url" >http://santok.biuletyn.net/ </span>.</p>  Dodano: <p id="a11y-wstep">Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https:/ /ckirsantok.pl">Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku</a>.</p>
Skasowano: Data publikacji strony internetowej: 2019-06-06.  
  Dodano: Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data- publikacja">2020- 01-01</span>.
Skasowano: Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data- aktualizacja" >2021-02-01.</span>  Dodano: Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data- aktualizacja" >2020-01-01.</span>
Skasowano: Strona internetowa jest <span id="a11y-status" > zgodna</span>  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.  Dodano: Strona internetowa jest <span id="a11y-status" >częściowo zgodna</span>  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych</li> Bez zmian: <li>dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych</li>
Bez zmian: <li>zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li> Bez zmian: <li>zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li>
Bez zmian: <li>tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li> Bez zmian: <li>tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li>
Bez zmian: <li>elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności</li> Bez zmian: <li>elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong>Data sporządzenia</strong>  Dodano: <h3>Data sporządzenia</h3>
Skasowano: Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data- sporzadzenie" >2021-01-01</span>. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  Dodano: Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data- sporzadzenie" >2021-04-14</span>. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id="a11y-audytor">INTERmedi@ Spółka Jawna</span>.
Skasowano: <strong>Skróty klawiaturowe</strong>  
Skasowano: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  
Skasowano: Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:  
Skasowano: • wersję kontrastową;  
Skasowano: • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;  
Skasowano: • wyróżnienie odnośników  
Skasowano: • widoczny fokus  
Bez zmian: <h2 id="a11y-kontakt" class="informacje_ tytul">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2> Bez zmian: <h2 id="a11y-kontakt" class="informacje_ tytul">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
Skasowano: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Krawczyk, projekty@goksantok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">+48 887 101 361</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  Dodano: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Sylwia Dobrzyńska</span>, <a id="a11y-email" href="mailto: dyrektor@goksantok.pl" >dyrektor@ckirsantok.pl</a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon" >690-373-790</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Skasowano: <strong>Informacje na temat procedury</strong>  Dodano: <h3>Informacje na temat procedury</h3>
Skasowano: <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.</p>  
Skasowano: Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do <a title="Odnośnik do nowej strony rpo.gov.pl" href="https:/ /www.rpo.gov.pl/" target="_blank" rel="external nofollow noopener noreferrer">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.  
  Dodano: <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do <a title="Odnośnik do nowej strony rpo.gov.pl" href="https:/ /www.rpo.gov.pl/" target="_blank" rel="external nofollow noopener noreferrer">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
Bez zmian: <h2 id="a11y-architektura" class="informacje_ tytul">Dostępność architektoniczna</h2> Bez zmian: <h2 id="a11y-architektura" class="informacje_ tytul">Dostępność architektoniczna</h2>
Skasowano: Siedziba: <span id="a11y-podmiot">Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku</span>, ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok, tel: <span id="a11y-telefon">+48 887 101 361</span>  
Skasowano: Miejsca parkingowe: przed budynkiem Dodano: W przygotowaniu.
Skasowano: Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami oraz jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.  
Skasowano: Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.  
Skasowano: Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  
Skasowano: Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:  
Skasowano: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,  
Skasowano: - wysłanie maila na adres: goksantok@gmail.com  
Skasowano: </div>  
Skasowano: </div>  
Skasowano: </article></div>  

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP