Statut Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 19 kwietnia 2021 o 14:08:35. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/116/15
Rady Gminy Santok
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Santoku zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem dla GOK jest Gmina Santok.

2. GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Santok.

§ 3. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do prowadzonego przez Organizatora rejestru instytucji kultury pod numerem 1.

§ 4. 1. Siedziba GOK mieści się w miejscowości Santok przy ulicy Gorzowskiej 37.

2. Terenem działania GOK jest Gmina Santok.

§ 5. Nadzór nad GOK w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy Santok.

Rozdział 2.
Cele i zadania.

§ 6. 1. Podstawowym celem działalności GOK jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Santok.

2. GOK upowszechnia kulturę oraz sport i rekreację poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Działalność GOK nie stanowi działalności gospodarczej nastawionej na osiąganie zysku.

§ 7. 1. W zakresie działalności kulturalnej GOK realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a w szczególności na:

1) organizowaniu wystaw artystycznych i wernisaży;

2) organizowaniu przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, odczytów i tym podobnych;

3) organizowaniu i wspieraniu imprez artystycznych i rozrywkowych;

4) prowadzeniu zajęć w formie sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz warsztatów artystycznych i innych;

5) prowadzeniu i organizowaniu działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;

6) upowszechnianiu kultury i historii Gminy Santok oraz promocję lokalnych twórców kultury;

7) tworzeniu, udostępnianiu i dokumentowaniu dóbr i wartości kultury;

8) edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę;

9) sprawowaniu opieki nad zabytkami;

10) tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

11) tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

12) rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy;

13) upowszechnianiu wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

14) gromadzeniu i trwałej ochronie dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Gminy i regionu;

15) prowadzeniu działalności wydawniczej.

2. W strukturze GOK działa biblioteka, do zadań której należy:

1) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Santok;

2) upowszechnianie wiedzy i nauki;

3) upowszechnianie kultury;

4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie Gminy.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizowane są między innymi poprzez:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego;

3) prowadzenie działalność informacyjno-bibliotecznej;

4) popularyzację książek i czytelnictwa;

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji kultury oraz organizacjami społeczno-politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy;

7) prowadzenie współpracy ze szkołami, dla których Gmina Santok jest organem prowadzącym;

8) organizowanie spotkań, odczytów, wieczorów autorskich i tym podobnych imprez popularyzujących czytelnictwo;

9) wydawanie czasopism i innych publikacji.

4. W zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej GOK realizuje w szczególności następujące zadania:

1) organizację ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych;

2) organizację rajdów, spartakiad, turniejów, itp.;

3) zarządzanie przekazaną przez Organizatora bazą sportową;

4) prowadzenie współpracy z działającymi na terenie Gminy klubami sportowymi i organizacjami turystycznymi.

5. GOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, organizacjami sportowymi, a także organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.

§ 8. Cele i zadania, o których mowa w § 6 i 7 GOK realizuje zgodnie z polityką oraz dokumentami strategicznymi i finansowymi Gminy Santok.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja.

§ 9. 1. Działalnością GOK kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, zakresem obowiązków oraz upoważnień nadanych przez Wójta.

2. Dyrektor jest organem zarządzającym GOK i odpowiada za jego gospodarkę finansową.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w GOK i wykonuje w stosunku do nich zadania pracodawcy.

4. Dyrektor składa za GOK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Santok.

6. Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora GOK następuje w postępowaniu konkursowym. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt, który ustala również regulamin konkursu.

7. Wójt wykonuje wobec Dyrektora GOK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym

§ 10. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zatwierdzeniu przez Organizatora.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem.

§ 11. 1. GOK gospodaruje samodzielnie przekazanym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. GOK otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działalności sporządzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan działania GOK w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianom.

4. GOK może uzyskać środki finansowa w ramach:

1) dotacji podmiotowych,

2) dotacji celowych z budżetu państwa,

3) dotacji celowych z budżetu gminy,

4) funduszy celowych krajowych i zagranicznych,

5) darowizn,

6) przychodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych,

7) prowadzonej działalności gospodarczej,

5. Ostateczną wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Gminy na podstawie rocznego programu działalności i projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Wójta.

6. GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych, w szczególności w zakresie organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu lokali, usług reklamowych, usług handlowych.

7. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

8. Nadzór finansowy nad GOK sprawuje Organizator.

9. Dyrektor GOK nie może zawierać umów kredytów lub pożyczek bez zgody Organizatora.

§ 12. 1. Podstawą działalności GOK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. GOK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej zlecone przez Organizatora.

4. GOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez tę instytucję, a także za udział w sekcjach i innych formach prowadzonej działalności.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 13. Obsługę księgową i kadrową GOK prowadzi we własnym zakresie.

§ 14. 1. W celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Organizator wyposaża GOK w nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

2. Przekazanie poszczególnych nieruchomości, na cele o których mowa w ustępie 1, następuje w formie pisemnej umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. GOK prowadzi rejestr nieruchomości, w oparciu, o które realizuje swoje statutowe zadania, w tym przekazanych mu w użytkowanie przez Organizatora.

4. GOK może wydzierżawiać lub wynająć nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta. Powyższa regulacja nie dotyczy okazjonalnego wynajmowania pomieszczeń na uroczystości i imprezy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. O likwidacji gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku decyduje Rada Gminy Santok w formie uchwały.

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje Rada Gminy.

 

Uzasadnienie

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U.2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej, którą może wprowadzić gmina, jest dom kultury i biblioteka (art. 2 ustawy). W myśl przepisów art. 10 ust. 1 ustawy gmina, która utworzyła samorządową instytucję kultury, jest dla tej instytucji organizatorem. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę.

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

2. Statut zawiera:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2) zakres działalności;

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4) określenie źródeł finansowania;

5) zasady dokonywania zmian statutowych;

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym projektów unijnych.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

informacje o jednostce

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury. Zobowiązania i wierzytelności likwidowanej instytucji kultury przejmuje organizator.

Środki finansowe na zapewnienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, jako instytucji kultury, są zapewnione w budżecie Gminy Santok na rok 2015 w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
19 kwietnia 2021 o 14:08:35Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <p align="RIGHT" >Załącznik do Uchwały Nr XVI/116/15  
Skasowano: Rady Gminy Santok  
Skasowano: z dnia 29 grudnia 2015 r.</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Rozdział 1.  
Skasowano: Postanowienia ogólne.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Santoku zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 2. 1. Organizatorem dla GOK jest Gmina Santok.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Santok.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 3. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do prowadzonego przez Organizatora rejestru instytucji kultury pod numerem 1.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 4. 1. Siedziba GOK mieści się w miejscowości Santok przy ulicy Gorzowskiej 37.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. Terenem działania GOK jest Gmina Santok.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 5. Nadzór nad GOK w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy Santok.</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Rozdział 2.  
Skasowano: Cele i zadania.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 6. 1. Podstawowym celem działalności GOK jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Santok.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. GOK upowszechnia kulturę oraz sport i rekreację poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. Działalność GOK nie stanowi działalności gospodarczej nastawionej na osiąganie zysku.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 7. 1. W zakresie działalności kulturalnej GOK realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a w szczególności na:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) organizowaniu wystaw artystycznych i wernisaży;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) organizowaniu przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, odczytów i tym podobnych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) organizowaniu i wspieraniu imprez artystycznych i rozrywkowych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) prowadzeniu zajęć w formie sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz warsztatów artystycznych i innych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5) prowadzeniu i organizowaniu działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6) upowszechnianiu kultury i historii Gminy Santok oraz promocję lokalnych twórców kultury;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">7) tworzeniu, udostępnianiu i dokumentowaniu dóbr i wartości kultury;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">8) edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">9) sprawowaniu opieki nad zabytkami;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">10) tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">11) tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">12) rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">13) upowszechnianiu wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">14) gromadzeniu i trwałej ochronie dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Gminy i regionu;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">15) prowadzeniu działalności wydawniczej.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. W strukturze GOK działa biblioteka, do zadań której należy:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Santok;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) upowszechnianie wiedzy i nauki;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) upowszechnianie kultury;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie Gminy.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizowane są między innymi poprzez:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) prowadzenie działalność informacyjno- bibliotecznej;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) popularyzację książek i czytelnictwa;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji kultury oraz organizacjami społeczno-politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">7) prowadzenie współpracy ze szkołami, dla których Gmina Santok jest organem prowadzącym;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">8) organizowanie spotkań, odczytów, wieczorów autorskich i tym podobnych imprez popularyzujących czytelnictwo;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">9) wydawanie czasopism i innych publikacji.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4. W zakresie działalności sportowo - rekreacyjnej GOK realizuje w szczególności następujące zadania:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) organizację ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) organizację rajdów, spartakiad, turniejów, itp.;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) zarządzanie przekazaną przez Organizatora bazą sportową;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) prowadzenie współpracy z działającymi na terenie Gminy klubami sportowymi i organizacjami turystycznymi.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5. GOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, organizacjami sportowymi, a także organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 8. Cele i zadania, o których mowa w § 6 i 7 GOK realizuje zgodnie z polityką oraz dokumentami strategicznymi i finansowymi Gminy Santok.</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Rozdział 3.  
Skasowano: Zarządzanie i organizacja.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 9. 1. Działalnością GOK kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, zakresem obowiązków oraz upoważnień nadanych przez Wójta.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. Dyrektor jest organem zarządzającym GOK i odpowiada za jego gospodarkę finansową.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w GOK i wykonuje w stosunku do nich zadania pracodawcy.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4. Dyrektor składa za GOK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Santok.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6. Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora GOK następuje w postępowaniu konkursowym. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt, który ustala również regulamin konkursu.</p> Dodano: <a href="https:/ /bip.ckirsantok.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/statut-centrum- kultury-i-rekreacji- w-santoku.pdf">Statut Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku</a>
Skasowano: <p align="JUSTIFY">7. Wójt wykonuje wobec Dyrektora GOK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 10. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zatwierdzeniu przez Organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Rozdział 4.  
Skasowano: Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 11. 1. GOK gospodaruje samodzielnie przekazanym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. GOK otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działalności sporządzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan działania GOK w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianom.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4. GOK może uzyskać środki finansowa w ramach:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) dotacji podmiotowych,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) dotacji celowych z budżetu państwa,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) dotacji celowych z budżetu gminy,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) funduszy celowych krajowych i zagranicznych,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5) darowizn,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6) przychodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">7) prowadzonej działalności gospodarczej,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5. Ostateczną wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Gminy na podstawie rocznego programu działalności i projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Wójta.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6. GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych, w szczególności w zakresie organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu lokali, usług reklamowych, usług handlowych.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">7. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">8. Nadzór finansowy nad GOK sprawuje Organizator.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">9. Dyrektor GOK nie może zawierać umów kredytów lub pożyczek bez zgody Organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 12. 1. Podstawą działalności GOK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. GOK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej zlecone przez Organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4. GOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez tę instytucję, a także za udział w sekcjach i innych formach prowadzonej działalności.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 13. Obsługę księgową i kadrową GOK prowadzi we własnym zakresie.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 14. 1. W celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Organizator wyposaża GOK w nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. Przekazanie poszczególnych nieruchomości, na cele o których mowa w ustępie 1, następuje w formie pisemnej umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3. GOK prowadzi rejestr nieruchomości, w oparciu, o które realizuje swoje statutowe zadania, w tym przekazanych mu w użytkowanie przez Organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4. GOK może wydzierżawiać lub wynająć nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta. Powyższa regulacja nie dotyczy okazjonalnego wynajmowania pomieszczeń na uroczystości i imprezy.</p>  
Skasowano: <p align="CENTER">Rozdział 5.  
Skasowano: Postanowienia końcowe</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 15. O likwidacji gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku decyduje Rada Gminy Santok w formie uchwały.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje Rada Gminy.</p>  
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p align="CENTER" >Uzasadnienie</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U.2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej, którą może wprowadzić gmina, jest dom kultury i biblioteka (art. 2 ustawy). W myśl przepisów art. 10 ust. 1 ustawy gmina, która utworzyła samorządową instytucję kultury, jest dla tej instytucji organizatorem. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2. Statut zawiera:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) zakres działalności;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">4) określenie źródeł finansowania;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">5) zasady dokonywania zmian statutowych;</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym projektów unijnych.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">informacje o jednostce</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY" >Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury. Zobowiązania i wierzytelności likwidowanej instytucji kultury przejmuje organizator.</p>  
Skasowano: <p align="JUSTIFY">Środki finansowe na zapewnienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, jako instytucji kultury, są zapewnione w budżecie Gminy Santok na rok 2015 w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</p>  

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP