Klauzula informacyjna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 stycznia 2022 o 15:47:44. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok, nr tel. +48 887-101-361, e-mail: administracja@ckirsantok.pl)

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z organizowaniem działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( w odniesieniu do zadań biblioteki działającej w strukturze Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku) jak również Statutem Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020 roku), a w szczególności tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, realizowaniem działalności bibliotecznej jak również sportowo – rekreacyjnej i turystycznej poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, lub

 2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

 3. w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

 2. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.

 3. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. W przypadku, o którym mowa w:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a

 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

 1. Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

Informujemy, że w CKiR w Santoku Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Banaszaktelefon

kontaktowy 537 – 488 – 294

e-mail: inspektor@cbi24.pl

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 stycznia 2022 o 15:47:44Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>OBOWIĄZEK INFORMACYJNY< /b></span></span></p>  Dodano: <p align="CENTER"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">OBOWIĄZEK INFORMACYJNY< /span></span></p>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: </b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: </span></span></p>
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b> Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok, nr tel. +48 887-101-361, e-mail: administracja@ckirsantok.pl) </b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok, nr tel. +48 887-101-361, e-mail: administracja@ckirsantok.pl) </span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b> Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.< /b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.< /span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk268865"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Państwa dane osobowe będą przetwarzane: </b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk268865"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Państwa dane osobowe będą przetwarzane: </span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Skasowano: <ol type="a">  Dodano: <ul type="a">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk6857956"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z organizowaniem działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( w odniesieniu do zadań biblioteki działającej w strukturze Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku) jak również Statutem Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020 roku), a w szczególności tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, realizowaniem działalności bibliotecznej jak również sportowo – rekreacyjnej i turystycznej poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, lub</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk6857956"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z organizowaniem działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( w odniesieniu do zadań biblioteki działającej w strukturze Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku) jak również Statutem Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020 roku), a w szczególności tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, realizowaniem działalności bibliotecznej jak również sportowo – rekreacyjnej i turystycznej poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, lub</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Skasowano: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub</b></span></span></p>  Dodano: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). </b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). </span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Skasowano: </ol>  Dodano: </ul>
Bez zmian: <ol start="4"> Bez zmian: <ol start="4">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b> Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.< /b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.< /span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</ b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</ span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Skasowano: <ol type="a">  Dodano: <ul type="a">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;</b> </span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;</b></ span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;</b></ span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);</b></ span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Skasowano: </ol>  Dodano: </ul>
Bez zmian: <ol start="8"> Bez zmian: <ol start="8">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>W przypadku, o którym mowa w:</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">W przypadku, o którym mowa w:</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Skasowano: <ol type="a">  Dodano: <ul type="a">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;</b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;</span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk271688"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora; </b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><a name="_Hlk271688"></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora; </span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Skasowano: </ol>  Dodano: </ul>
Bez zmian: <ol start="9"> Bez zmian: <ol start="9">
Bez zmian: <li> Bez zmian: <li>
Skasowano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.< /b></span></span></p>  Dodano: <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.< /span></span></p>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Skasowano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b> Informujemy, że w CKiR w Santoku Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Banaszaktelefon </b></span></span></p>  Dodano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Informujemy, że w CKiR w Santoku Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Banaszaktelefon </span></span></p>
Skasowano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>kontaktowy 537 – 488 – 294 </b></span></span></p>  Dodano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">kontaktowy 537 – 488 – 294 </span></span></p>
Skasowano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><b>e-mail: inspektor@cbi24.pl< /b></span></span></p>  Dodano: <p align="LEFT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">e-mail: inspektor@cbi24.pl< /span></span></p>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP